22.02.2018


TOPlist
PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÁ PORADNA, p.o.
Truhlářská ul. 3,   460 01 LIBEREC 2
Tel. 482710517
www.pppliberec.cz,  pppliberec@volny.cz


Vážení rodiče,
     o odkladu povinné školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona č. 561/2004 Sb. na základĕ písemné žádosti rodiču ředitel školy, na kterou jste své dítĕ zapsali (žádost je třeba podat nejpozdĕji do 31.5.). K vydání rozhodnutí o odkladu je třeba předložit řediteli písemné doporučení poradenského zařízení (poradna nebo speciálnĕ pedagogické centrum) nebo doporučení dĕtského lékaře, pouze u komplikovanĕjších nebo spornĕjších případu oboje. Zejména u dĕtí narozených v červnu, červenci a srpnu a dále u dĕtí zdravotnĕ oslabených stačí zpravidla doporučení dĕtského lékaře.
     Vyplnĕním tohoto dotazníku mužete požádat o vyšetření školní zralosti v naší poradnĕ, a to nejlépe prostřednictvím mateřské školy, kterou Vaše dítĕ navštĕvuje. Vĕtšina předškolních vyšetření bude probíhat v jarních mĕsících dubnu, kvĕtnu, červnu, kdy dostanete pozvánku do naší poradny na svou adresu. Pokud bude v mateřské škole více dĕtí s touto žádostí, bude vyšetření provedeno v MŠ. V tomto případĕ pak budete o termínu vyšetření předem informováni ředitelkou MŠ.
     Předškolní vyšetření v naší poradnĕ je zamĕřeno na posouzení školní zralosti, dále na metodickou pomoc dĕtem, které potřebují speciální péči v rozvoji předškolních dovedností, případnĕ speciální školní zařazení vzhledem k svému vývoji.

                                                                          PhDr. Vladimír Píša, ředitel PPP v.r.

Žádost ke stažení zde